Regulamin strona za złotówkę

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PROMOCJI

“Strona WWW za złotówkę”

1. Niniejszy dokument określa warunki i zasady korzystania z promocji “Strona WWW za złotówkę”
zwanej dalej Umową Promocyjną.

2.Treść poniższych ogólnych warunków świadczenia usług ma zastosowanie do Usług Świadczonych przez Factory Web Site Kucaj Robert Zdrapy 20A 23-212 Wilkołaz NIP: 715-167-48-17 (dalej „FWS” ), chyba że FWS i Klient postanowią w Umowie odmiennie.
3. Użyte w dalszej części terminy oznaczają:

Klient – podmiot, który zawarł Umowę na świadczenie Usług z FWS akceptując Ogólne Warunki świadczenia Usług. Podmiot, który w dniu zawarcia umowy nie miał zawartej umowy na świadczenie usług z FWS

Strona – Graficzny projekt strony internetowe dostarczony przez FWS

Hosting – Usługa polegająca na utrzymywaniu stron internetowych, w tym Strony Dedykowanej, w sposób umożliwiający jej publikację użytkownikom sieci Internet.

CMS – Usługa polegająca na udostępnieniu oprogramowania do zarządzania zawartością Strony.

Domena- unikalny adres strony internetowej

WARUNKI SKORZYSTANIA Z PROMOCJI

1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest spełnienie łącznie wszystkich warunków określonych poniżej:

2. Brak spełnienia któregokolwiek z podanych powyżej warunków lub ich części skutkuje niemożnością skorzystania z niniejszej Promocji, w szczególności wygaśnięciem Umowy Promocyjnej. Z powyższego tytułu użytkownikowi nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie.

WARUNKI PROMOCJI

1. W ramach niniejszej Promocji, na czas obowiązywania umowy promocyjnej FWS gwarantuje:


2. Umieszczenie strony WWW w innej domenie jest możliwe jeżeli KLIENT wskaże taką domenę.

3. W ramach niniejszej promocji FWS  udostępnia możliwości samodzielnej edycji strony WWW przekazując Klientowi po rozliczeniu dostęp do CMS.

CZAS TRWANIA I WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMOWY PROMOCYJNEJ

1. Umowa promocyjna może być przedłużona na okres kolejnych 12 miesięcy, pod warunkiem uregulowania przez KLIENTA opłaty za  hosting na kolejne 12 miesięcy w kwocie 300 zł netto (369 zł brutto) oraz domeny w kwocie 100 zł netto (123 zł brutto). Jeśli klient posiada własną domenę, opłata za domenę nie obowiązuje.

2. W przypadku nie opłacenia hostingu na kolejny okres strona zostanie usunięta z hostingu.

3. KLIENT może po roku wnioskować o przekazanie praw własności do strony, FWS indywidualne rozpatrzy wniosek i może przekazać prawa własności za dodatkową opłatą jednak nie większą niż średnia wartość strony internetowej na dzień podpisania umowy.
4. Umowa promocyjna może być rozwiązana w trybie natychmiastowych przez FWS w wypadku naruszenia prawa przez KLIENTA (wysyłanie z konta poczty elektronicznej treści zakazanych przez prawo, umieszczanie na stronie www treści zakazanych przez prawo itp.)
5. Opłaty wniesione “z góry” w wypadku rozwiązania umowy przed upływem jej ważności nie podlegają zwrotowi.

6. W przypadku braku współdziałania po stronie klienta, który między innymi nie współpracuje podczas tworzenia strony, nie odbiera telefonów, nie odpisuje na maile, FWS może nałożyć karę umowną w wysokości 500 zł, zachowując jednocześnie prawo do całości wynagrodzenia objętego treścią zawartej między stronami umowy.