Regulamin

1. Postanowienia Wstępne
1.1 Treść poniższych ogólnych warunków świadczenia usług ma zastosowanie do Usług Świadczonych przez Factory Web Site ​(dalej ​„FWS”​), chyba że ​FWS ​i Klient postanowią w Umowie odmiennie.
1.2 FWS świadczy Usługi dla Klienta w oparciu o zewnętrzne wyszukiwarki lub wyszukiwarkę internetową i ich strony partnerskie, zapewniające uzyskanie największej liczby odsłon Strony Klienta lub Strony dedykowanej przez użytkowników wyszukiwarki; fora internetowe i portale społecznościowe.

1.3 Definicje

 1. Klient​ – podmiot, który zawarł Umowę na świadczenie Usług z ​FWS​ akceptując Ogólne Warunkiświadczenia Usług.
 2. Konto klienckie​ – w odniesieniu do Usług, w których Klient deklaruje Budżet, konto prowadzoneprzez ​FWS​ dla Klienta, na którym Klient gromadzi środki pieniężne przeznaczone na Usługi.
 3. Kampania ​– określony w Umowie czas świadczenia/wykonania Usługi na rzecz Klienta.
 4. Usługa ​– działania ​FWS​ podejmowane w globalnej sieci Internet mające na celu promocję Klienta,z których opisem Klient przed zawarciem Umowy się zapoznał i zaakceptował warunki. Usługami są:
  artykuły tematyczne i sponsorowane; strona dedykowana; budowanie stron internetowych, aktualizacja stron internetowych oraz usług z nimi powiązanych; Hosting; Optymalizacja Strony; tworzenie stron mobilnych; CMS; budowanie stron firmowych w serwisie Facebook.pl oraz ich administrowanie; kreowanie wizerunku firmy na Facebook.pl za pomocą zdjęć oraz tekstów kierujących do strony klienta (dalej CPM); administrowanie stroną firmową Klienta w serwisie Facebook.pl; Kreacja Mailingowa; tworzenie Bannerów; Analityka; Wirtualny Spacer; inne dostępne w ofercie.
 5. Ogólne Warunki świadczenia Usług ​– rozumie się niniejsze postanowienia mające zastosowanie do wszelkich usług świadczonych przez ​FWS
 6. Wynagrodzenie ​– określona w Umowie kwota należna ​FWS ​z tytułu świadczenia/wykonania Usługi.
 7. Obsługa ​- określona w Umowie kwota należna ​FWS ​z tytułu przygotowania, hostingu i optymalizacji Usług linków sponsorowanych, w których Klient deklaruje Budżet.
 8. Budżet ​– deklarowana w Umowie kwota, jaką Klient przekazuje na rachunek ​FWS​, która po odjęciu Obsługi ​FWS​, przeznaczana jest na świadczenie Usługi linków sponsorowanych.
 9. Strona Klienta​ – strona internetowa wskazana w Umowie, do której wyłączne i pełne prawa ma Klient, która będzie przedmiotem Usługi ​FWS​.
 10. Artykuły Tematyczne i Sponsorowane ​- tekst redakcyjny promujący w określony sposób produkt lub usługę.
 11. Strona Dedykowana ​– udostępniane oprogramowanie do budowy strony internetowej w zakresie określonym w specyfikacji Usługi, Strona Dedykowana jest w domenie nadanej przez ​FWS ​lub domenie, którą dysponuje Klient.
 12. Hosting ​– Usługa polegająca na utrzymywaniu stron internetowych, w tym Strony Dedykowanej, w sposób umożliwiający jej publikację użytkownikom sieci Internet.
 13. Optymalizacja Strony ​- dostosowanie (zoptymalizowanie) treści i kodu strony internetowej lub całego serwisu (witryny), pod określonym kątem.
 14. CMS ​– Usługa polegająca na udostępnieniu oprogramowania do zarządzania zawartością Strony Dedykowanej.
 15. Udostępniane Oprogramowanie ​– utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego ​FWS​ udziela Klientowi na czas trwania kampanii określony w Umowie niewyłącznej, nieprzenoszalnej, licencji na korzystanie w zakresie określonym funkcjonalnościami oprogramowania. Wynagrodzenie ​FWS​ z tytułu udzielenia licencji zawarte jest w Wynagrodzeniu za Usługę.
 16. Banner ​– graficzna forma przekazania treści informacyjnych bądź reklamowych w Internecie, często będąca odnośnikiem do strony promowanego produktu.
 17. Analityka ​- pomiar i analiza ruchu na stronie www pozwalające na weryfikację efektywności kampanii i źródeł ruchu, a także zwiększenie zwrotu z poniesionych inwestycji.
 18. Wirtualny Spacer​ – multimedialne prezentacje przygotowane na bazie panoramicznych zdjęć.
 19. Utwór​ – przez utwór strony rozumieją: Artykuły Tematyczne i Sponsorowane; StronyDedykowane; CMS (moduły dedykowane); opinie i komentarze z zakresu Usługi Word of Mouth Marketing; strony www oraz strony firmowe w serwisie Facebook.pl; zdjęcia oraz teksty na Facebook.pl; Kreacje mailingowe, Wirtualny Spacer.
 20. Kreacja Mailingowa​ – reklama graficzna wysyłana w formie wiadomości e-mail.
 21. 2. Obowiązki FWS, Gwarancje

2.1. FWS ​świadczy w sposób profesjonalny Usługi na rzecz Klienta w zakresie określonym w Umowie i niniejszych postanowieniach, przy wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia ​FWS. FWS świadczy Usługę zgodnie z obowiązującym prawem i według najlepszej wiedzy, mając na względzie osiągnięcie najlepszych możliwych efektów, przy czym Klient akceptuje, iż działania ​FWS​ nie gwarantują osiągnięcia określonego rezultatu.

2.2. FWS w trakcie trwania kampanii będzie monitorował przebieg Usługi i modyfikował jej parametry w granicach Umowy i specyfikacji Usługi tak, by zapewnić osiągnięcie najlepszych możliwych rezultatów, biorąc pod uwagę określone przez Klienta parametry, w szczególności Budżet.
2.3. Jeżeli przedmiot Usługi polega na udostępnieniu oprogramowania, ​FWS ​mocą Umowy udziela Klientowi na okres trwania kampanii ograniczonego prawa do korzystania, w tym również do rezultatów pracy takiego oprogramowania, gwarantując, że przedmiot praw wolny jest od wad prawnych i fizycznych.

2.4. Jeżeli przedmiotem Usługi są: Artykuły Tematyczne i Sponsorowane; zbudowane strony internetowe czy mobilne; Kreacje mailingowe; Word of Mouth Marketing; strony firmowe w serwisie Facebook.pl; Bannery; Wirtualny Spacer; budowa strony na Facebook.pl, ​FWS w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 7.1., przenosi na Klienta majątkowe prawa autorskie do stworzonych na jego zlecenie Utworów.

2.5. ​FWS zastrzega prawo do jednostronnego modyfikowania zakresu, specyfikacji, wizualizacji świadczonych Usług, w tym również zaakceptowanych uprzednio przez Klienta, w celu ich optymalizacji, w każdym czasie, co nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty wynagrodzenia. ​FWS zastrzega sobie prawo do zbierania anonimowych statystyk i informacji, które okażą się niezbędne dla prawidłowego i efektywnego świadczenia Usług.

2.6. ​FWS przekaże Klientowi do akceptacji wyłącznie projekt formy reklamowej zawierający elementy graficzne (za wyjątkiem logotypów), Wideo lub Zdjęcia, a ponadto również w przypadku, gdy Klient wyraził w umowie wolę otrzymania projektu. ​FWS​ przedstawia do akceptacji wyłącznie projekt w języku polskim.
2.7. Jeżeli w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania projektu formy reklamowej – o ile ​FWS nie wyznaczy innego terminu – Klient nie złoży oświadczenia o akceptacji projektu lub nie przekaże ​FWS poprawionego projektu, będzie to oznaczało jego zgodę na przekazanie kreacji reklamowej zgodnej z przygotowanym przez ​FWS ​projektem. Postanowienia niniejszego punktu stosuje się odpowiednio do wszelkiej innej korespondencji ​FWS ​kierowanej do Klienta dotyczącej sposobu świadczenia usługi.

2.8. Klient uznaje fakt, że akceptacja projektu reklamy odnosi się wyłącznie do treści i elementów graficznych formy reklamowej i nie stanowi wiernego odtworzenia.
3. Obowiązki Klienta, Prawa Autorskie
3.1. Klient zobowiązuje się dokonywać zapłaty za Usługę FWS (zapewnić środki na koncie klienckim na cel realizacji kampanii) oraz współdziałać z ​FWS ​przy świadczeniu Usługi. Klient wskaże w Umowie w polu nr 24 przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta w sprawach dotyczących Usługi, w tym do zwiększania Budżetu Kampanii, zmiany Usługi (podwyższenia pakietu), dokonywania wszelkich uzgodnień, jakie okażą się niezbędne przy wykonywaniu Umowy. Zmiana przedstawiciela nie jest zmianą Umowy, jednak wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony.

3.2. Klient udziela ​FWS na okres świadczenia Usługi, niewyłącznej licencji na korzystanie z dostarczonych lub udostępnionych ​FWS materiałów, znaków towarowych lub graficznych, sloganów, zapewnień lub oświadczeń w celu świadczenia Usługi oraz marketingu usług ​FWS.
3.3. ​Klient udostępni ​FWS​ informacje techniczne dotyczące Strony Klienta i umożliwi ​FWS​ dostęp do tej strony. 3.4. W trakcie trwania kampanii Klient zobowiązuje się utrzymywać Stronę Klienta oraz informować ​FWS o każdej zmianie jej adresu URL.

3.4.1. W trakcie świadczenia przez ​FWS Usług Hostingu i Optymalizacji strony Klient zobowiązuje się nie ingerować w kod źródłowy strony. ​FWS nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w Usłudze, które zostały wywołane wskutek ingerencji Klienta w kod źródłowy.

3.5. Klient nie jest upoważniony do udostępniania osobom trzecim loginów i/lub haseł, adresów dostępowych do CMS udostępnionych przez​ FWS​.
3.6. Klient zobowiązuje się nie naruszać praw autorskich do udostępnionego oprogramowania, w szczególności poprzez dokonywanie działań polegających na inżynierii zwrotnej, wprowadzaniu zmian w oprogramowaniu. Klient nie nabywa jakichkolwiek praw autorskich do stworzonych przy użyciu udostępnionego oprogramowania utworów, opracowań, baz danych itp.

4. Obowiązywanie Umowy, Odstąpienie, automatyczne odnowienie
4.1. Umowa zostaje zawarta na okres trwania kampanii wskazany w Umowie. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usługi przez ​FWS ​jest zapłata Wynagrodzenia lub jego raty lub posiadanie przez Klienta środków pieniężnych na koncie klienckim w wysokości umożliwiającej świadczenie Usługi.
4.2. ​W odniesieniu do budowania stron i sklepów internetowych; ich udostępniania w sieci Internet wraz z usługami z nimi powiązanymi; hostingu; udostępniania domeny Umowa ulega automatycznemu przedłużaniu na kolejny okres, na który była zawarta, chyba, że Zamawiający na co najmniej 30 dni przed końcem danego okresu obowiązywania Umowy prześle ​FWS ​pocztą elektroniczną informację, że rezygnuje z przedłużenia usługi. W związku z automatycznym przedłużeniem Klient opłaca jedynie koszty hostingu, domeny oraz ponosi opłatę utrzymaniową wynikającą z cennika aktualnego na dzień przedłużenia usługi.
4.3. Klient może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nienależytego wykonywania Umowy przez ​FWS ​i po uprzednim wezwaniu do należytego wykonania Umowy i wyznaczenia ​FWS ​co najmniej 30-dniowego terminu na zaprzestanie naruszeń. Oświadczenie dla swej ważności wymaga formy pisemnej.
4.3.1. Klient może bez powodu odstąpić od umowy w terminie jednego dnia roboczego od daty zawarcia Umowy, bez obowiązku zapłaty odszkodowania. Po tym terminie oświadczenie jest bezskuteczne (umowa pozostaje w mocy), a Klient zobowiązuje się do zapłaty pełnej wartości Umowy. W przedmiocie odstąpienia od umowy wymagane jest złożenie lub przesłanie na adres ​FWS ​pisemnego oświadczenia o odstąpieniu, pod rygorem bezskuteczności.
4.4. ​W przypadku opóźnienia w zapłacie Wynagrodzenia, lub każdej jego raty, przekraczającego 30 dni ​FWS może rozwiązać Umowę ze skutkiem na dzień złożenia oświadczenia. Rozwiązując Umowę ​FWS ​może obciążyć Klienta kwotą ryczałtowego odszkodowania w wysokości 40% wartości Wynagrodzenia.
4.5. FWS ​może zawiesić (pozostając w gotowości do wznowienia usługi) świadczenie Usługi lub rozwiązać bez zachowania okresu wypowiedzenia Umowę w przypadku, gdy Klient narusza postanowienia Umowy, w szczególności określone w punkcie 3.
4.6. ​FWS ​może w każdym czasie i bez podania powodu rozwiązać Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, w takim przypadku ​FWS ​rozliczy Usługi z Klientem, zwracając niewykorzystaną część Wynagrodzenia.
5. Świadczenie Usługi
5.1. Z zastrzeżeniem punktu 4.1. oraz punktów 5.1.1-3. ​FWS ​rozpocznie świadczenie Usługi w terminie do 4 tygodni od dnia zawarcia Umowy i udostępnienia przez Klienta niezbędnych informacji koniecznych dla świadczenia Usługi.
5.1.1. FWS ​rozpocznie świadczenie Usługi, o której mowa w pkt. 1.3.r (Analityka) w terminie do 2 tygodni od dnia dostarczenia przez Klienta danych dostępowych.
5.1.2. W zależności od zaawansowania projektu, ​FWS ​zastrzega sobie termin do 12 miesięcy na stworzenie strony internetowej dla Klienta.
5.1.3. ​Termin wykonania usługi mailingu wynosi 5 dni od dnia akceptacji projektu reklamy przez Klienta. W zakresie tej Usługi Klient zobowiązuje się przekazać ​FWS ​temat mailingu, adres zwrotny, materiały graficzne do przygotowania projektu reklamy oraz określić grupę docelową. Jednocześnie niniejszym Klient akceptuje fakt, że FWS ​na podstawie Umowy wybiera ze swojej bazy danych odpowiednią bazę do mailingu. ​FWS ​gwarantuje poprawność adresów mailowych na poziomie 85%. W ciągu 7 dni od zakończenia świadczenia usługi ​FWS przekaże Klientowi raport z wykonanej usługi.
5.2. FWS ​może jednostronnie zmienić przedmiot Usługi, informując Klienta, o ile zmiany mają na celu efektywniejsze świadczenie Usługi. Klient akceptuje, iż Usługa świadczona jest w oparciu o zewnętrznych dostawców wyszukiwania, za których działania lub zaniechania ​FWS ​nie odpowiada.
5.3. ​W przypadku, gdy Usługa świadczona jest w oparciu o Stronę Klienta, ​FWS ​nie ponosi odpowiedzialności za jej niedostępność. Powyższe nie wpływa na świadczenie Usługi i wynagrodzenie ​FWS​. Klient zobowiązuje się zapewnić hosting Strony Klienta i domenę we własnym zakresie.
5.4. FWS ​nie ingeruje w treści umieszczone na Stronie Klienta i Stronie Dedykowanej, chyba że ingerencja jest przedmiotem Usługi.
5.4.1. FWS zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczenia/wykonania Usługi z zachowaniem prawa do Wynagrodzenia w przypadku, gdy publikowane treści (w jakiejkolwiek formie) naruszają przepisy prawa, prawa osób trzecich, dobre obyczaje, uczucia religijne lub mogłyby w ocenie ​FWS ​narazić ​FWS ​lub Klienta na szkodę. 5.5. Strony mobilne publikowane są we wskazanej przez ​FWS ​domenie. W przypadku pisemnego potwierdzenia, że Klient samodzielnie dokonał delegacji domeny na wskazaną przez ​FWS ​nazwę serwera (CNAME), zapis zdania pierwszego nie znajduje zastosowania.
5.6. FWS w celu autopromocji ma prawo do powoływania się na projekty Utworów stworzonych w wyniku Umowy, w tym w szczególności do powoływania się na te projekty we własnych materiałach reklamowych.
5.7. W przypadku wykonywania Usługi budowania strony, ​FWS ​zastrzega sobie prawo do obrandowania kodu stworzonej strony i/lub jej stopki.
6. Odpowiedzialność
6.1. ​Klient pokryje wszelkie wydatki i naprawi szkody poniesione przez ​FWS ​w wyniku roszczeń osób trzecich w związku ze świadczeniem Usługi w zakresie, w jakim szkoda ​FWS ​dotyczy bezpośrednio lub pośrednio działania lub zaniechania Klienta oraz osób działających w jego imieniu. Powyższe dotyczy w szczególności sytuacji naruszenia przez Klienta prawa do znaku towarowego, firmy, logotypów, praw autorskich, dóbr osobistych lub innych.
6.2. FWS ​ponosi odpowiedzialność z tytułu Umowy w zakresie następstw swojego działania i rzeczywistej szkody, jednak wyłącznie do wysokości otrzymanego od Klienta Wynagrodzenia.
6.3. FWS nie ponosi odpowiedzialności za stan interesów Klienta. Klient akceptuje fakt, iż ​FWS ​nie świadczy Usługi na zasadach wyłączności.
6.4. FWS zastrzega prawo do obciążenia Klienta kosztami dochodzenia należności, w tym kosztami działań windykacyjnych.
6.5. Klient ma prawo w terminie 2 miesięcy od rozpoczęcia świadczenia Usługi zgłosić ​FWS ​w formie pisemnej lub mailowej reklamację dotyczącą Usługi w zakresie jej niezgodności z Umową (rękojmia za wady).
6.6. Zawierający umowę w imieniu Klienta zobowiązuje się pokryć szkodę ​FWS ​w zryczałtowanej wysokości odpowiadającej wartości umowy brutto, w przypadku przekroczenia umocowania do reprezentowania Klienta, działania bez umocowania lub zawarcia umowy niezgodnie z zasadami reprezentacji Klienta.
7. Wynagrodzenie
7.1. Klient zobowiązany jest zapłacić ​FWS ​Wynagrodzenie określone w Umowie. W przypadku Linków Sponsorowanych na Wynagrodzenie składają się zarówno Budżet, jak i Obsługa.
7.2. Warunkiem uruchomienia świadczenia usługi jest wpłata min. I raty wynagrodzenia określonego w Umowie lub całości wynagrodzenia zgodnie z deklarowanym budżetem, które ​FWS ​potwierdzi fakturą VAT, przesyłając ją na adres Klienta. W przypadku wpłaty min. I raty w wysokości niezbędnej do uruchomienia świadczenia pozostała wysokość wynagrodzenia zostanie wpłacona w terminie określonym w Umowie. Brak wpłaty w wymaganym terminie spowoduje wstrzymanie świadczenia usług na rzecz Klienta. Klient oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.
8. Postanowienia Końcowe
8.1. Wszystkie zmiany Umowy lub oświadczenia stron wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z wyjątkiem oświadczeń, o których mowa w punkcie 3.1. Umowa określa prawa i obowiązki stron oraz zastępuje wszelkie ustne uzgodnienia poczynione podczas negocjowania jej warunków.
8.2. FWS ​może przenieść prawa (wierzytelności) i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy na rzecz podmiotu z nim powiązanego, na co Klient wyraża niniejszym zgodę.
8.3. ​Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane za nieważne lub w inny sposób wadliwe pod względem prawnym, to pozostałe postanowienia Umowy pozostaną w mocy w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo.
8.4. Niniejsza Umowa podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej oraz jurysdykcji sądów polskich. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji Umowy Klient i ​FWS ​oddają pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego właściwego miejscowo dla miasta Lublina.


Regulamin promocji „Strona za złotówkę” znajduje się TUTAJ